Biếm họa: Chống gian lận thi cử

Biếm họa: Chống gian lận thi cử

Các trường không thể đổi địa điểm thi khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.