Trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường : CTQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 13
2 D340301 Kế toán A, A1 13
3 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1 10 Điểm thi ĐH
4 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 10 Điểm thi ĐH
5 C340301 Kế toán A, A1 10 Điểm thi ĐH
6 C340401 Hệ thống thông tin quản lý A, A1 10 Điểm thi ĐH
7 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13 Điểm thi CĐ
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 13 Điểm thi CĐ
9 C340301 Kế toán A, A1 13 Điểm thi CĐ
10 C340401 Hệ thống thông tin quản lý A, A1 13 Điểm thi CĐ
11 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5 Điểm thi ĐH
12 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 10.5 Điểm thi ĐH
13 C340301 Kế toán D1 10.5 Điểm thi ĐH
14 C340401 Hệ thống thông tin quản lý D1 10.5 Điểm thi ĐH
15 C340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 Điểm thi CĐ
16 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5 Điểm thi CĐ
17 C340301 Kế toán D1 13.5 Điểm thi CĐ
18 C340401 Hệ thống thông tin quản lý D1 13.5 Điểm thi CĐ