Trường: HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường : HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông A.A1.D1 16
2 D340101 Quản trị kinh doanh A.A1.D1 18.5
3 D520120 Quản lý hoạt động bay A.A1.D1 22
4 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử  truyền  thông A 12.5 hệ cao đẳng
5 C340101 Quản trị kinh doanh A.A1.D1 13 hệ cao đẳng