Trường: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC
Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường : BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C510302 Điện tử truyền thông A1, A 0 Hệ ngoài công lập:11
2 C480201 Công nghệ thông tin A1, A 0 Hệ ngoài công lập:11
3 D520207 Điện tử, truyền thông A1, D1, A 20.5 Hệ ngoài công lập:17 (không D1)
4 D510301 Điện, điện tử A1, D1, A 20.5 Hệ ngoài công lập:16 (không D1)
5 D480201 Công nghệ thông tin A1, D1, A 20.5 Hệ ngoài công lập:17 (không D1)
6 D480203 Công nghệ đa phương tiện A1, D1, A 20.5 Hệ ngoài công lập:17
7 D340101 Quản trị kinh doanh A1, D1, A 20.5 Hệ ngoài công lập:17
8 D340301 Kế toán A1, D1, A 20.5 Hệ ngoài công lập:17
9 C340101 Quản trị kinh doanh A1, D1, A 0 Hệ ngoài công lập:11
10 C340301 Kế toán A1, D1, A 0 Hệ ngoài công lập:11