Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Dương đã công bố điểm thi tốt nghiệp